SHINE Leefstijl
Algemene voorwaarden SHINE Leefstijl

Algemene voorwaarden SHINE Leefstijl

Algemene voorwaarden SHINE Leefstijl

Artikel 1: Definities
In de Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

BGN gewichtsconsulent/ Leefstijlcoach:Jacquelien Mosselaar, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent en een diploma Leefstijlcoach, handelende als zelfstandig gevestigd BGN gewichtsconsulent/Leefstijlcoach
Cliënt:de persoon aan wie door de gewichtsconsulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger
Praktijkadres: (indien van toepassing)de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend; M.F.C Hoogthij, Oldemarkseweg 117 Steenwijkerwold
Arts:de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen.  
Opdrachtgever:de persoon die de organisatie of basisschool vertegenwoordigt, waar de gewichtsconsulent voorlichting over gezonde voeding en leefstijl geeft

Artikel 2: Algemeen

De BGN gewichtsconsulent/Leefstijlcoach geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis

De BGN gewichtsconsulent/Leefstijlcoach kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de BGN gewichtsconsulent/Leefstijlcoacht de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4: Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de BGN gewichtsconsulent/Leefstijlcoach hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de BGN gewichtsconsulent/Leefstijlcoach geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de BGN gewichtsconsulent/Leefstijlcoacht gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag, uitzonderingen daargelaten.

Artikel 5: Tariefstelling

Voor aanvang van de behandeling deelt de BGN gewichtsconsulent/Leefstijlcoach de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De BGN gewichtsconsulent/Leefstijlcoach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De BGN gewichtsconsulent/Leefstijlcoacht beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Artikel 6: Intellectueel eigendom

De BGN gewichtsconsulent/Leefstijlcoach behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de BGN gewichtsconsulent/Leefstijlcoach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de BGN gewichtsconsulent/Leefstijlcoach verstrekt zijn.

Artikel 7: Betaling

Betaling aan de BGN gewichtsconsulent/Leefstijlcoach dient d.m.v. een betaalverzoek of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt/opdrachtgever ontvangt een factuur voor de geleverde consulten/ diensten. Indien de cliënt voor totaalprogramma heeft gekozen vindt de betaling voor het gehele programma plaats na het kennismakingsgesprek en voor aanvang van het totaalprogramma. In overleg is het evt. mogelijk om het verschuldigde bedrag in termijnen te voldoen. De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de BGN gewichtsconsulent/Leefstijlcoach gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.

Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de BGN gewichtsconsulent/Leefstijlcoach gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

De BGN gewichtsconsulent/Leefstijlcoach heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van de BGN gewichtsconsulent/Leefstijlcoach is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De BGN gewichtsconsulent/Leefstijlcoach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de BGN gewichtsconsulent/Leefstijlcoach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de BGN gewichtsconsulent/Leefstijlcoach.

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de BGN gewichtsconsulent/Leefstijlcoach verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de BGN gewichtsconsulent/Leefstijlcoach nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de BGN gewichtsconsulent/Leefstijlcoach om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de BGN gewichtsconsulent/Leefstijlcoach ten allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De BGN gewichtsconsulent/Leefstijlcoach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de BGN gewichtsconsulent/Leefstijlcoach is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.