SHINE Leefstijl
Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring SHINE Leefstijl

SHINE Leefstijl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Op deze pagina zie je wat er gebeurt met gegevens die jij aan SHINE Leefstijl verstrekt.

SHINE Leefstijl
info@shineleefstijl.nl

Deze verklaring is alleen van toepassing op de website www.shineleefstijl.nl en niet op websites waarnaar wordt doorgelinkt.

Heb je vragen over deze privacyverklaring, stuur dan een mailtje.

Gebruik van jouw persoonsgegevens
Op de website en bij het afnemen van diensten en producten van SHINE Leefstijl laat je (persoons)gegevens achter. SHINE Leefstijl vraagt alleen om de meest noodzakelijke gegevens.

Persoonsgegevens
SHINE leefstijl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens zorgverzekering
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt via mail, Whatsapp, telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
SHINE Leefstijl verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonlijke meetgegevens van jou zoals lengte, gewicht, BMI, vetpercentage, spiermassa en buikomtrek.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
SHINE Leefstijl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het opstellen van een persoonlijk voedings- en leefstijladvies
 • Contact leggen via telefoon, WhatsApp of email indien dit nodig is om onze
  dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Informatie verstrekken over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Verzenden Nieuwsbrief, indien van toepassing
 • Opmaken factuur t.b.v. zorgverzekeraar
 • SHINE Leefstijl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk
  toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming
SHINE Leefstijl maakt geen gebruik van geautomatiseerde systemen die besluiten kunnen nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computer programma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SHINE Leefstijl) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
SHINE Leefstijl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Volledig dossier met voedings- en persoonsgegevens  -> Bewaartermijn 2 jaar na beëindiging samenwerking, zodat cliënt binnen deze periode het programma opnieuw kan oppakken zonder dat hier een intake aan vooraf moet gaan.


Delen van persoonsgegevens met derden
SHINE Leefstijl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SHINE Leefstijl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is eenklein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SHINE Leefstijl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@shineleefstijl.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.


SHINE Leefstijl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SHINE Leefstijl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@shineleefstijl.nl.

Deze website is beveiligd door middel van SSL-certificaten. Dit kunt u herkennen
door het groene slot-icoontje links van de URL in de adresbalk van uw browser en aan de letters “HTTPS”. Alle gegevens die u via onze website verstuurt zijn daarmee versleuteld en niet te lezen door derden.


Deze privacyverklaring kan door SHINE Leefstijl aangepast worden als gevolg van nieuwe ontwikkelingen of een aanpassing in de privacywet. Deze privacyverklaring is voor het laatst op de hieronder aangegeven datum geüpdatet. Indien u onze website voortdurend blijft gebruiken na eventuele wijzigingen of herzieningen van deze privacyverklaring, zal uit dat gebruik uw instemming met de voorwaarden van deze herziende verklaring blijken.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics en retargeting diensten. Ik zal jouw gebruik van mijn website tracken met Google Analytics en ben hierbij aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

Laatste update: 16-08-2023